Stadgar

§1 Jazz i Dalarna (JiD) med underavdelning Ung Jazz Dalarna (UJD) är en ideell organisation med säte i Falun, medlem av riksförbundet SVENSK JAZZ, och vars syfte är att i länet öka intresset för jazzmusik och närliggande musikformer samt att på olika sätt agera för ett ökat utbud av evenemang med hög kvalitet.

§2 JiD/UJD utgör en serviceorganisation för de jazzklubbar i länet som önskar delta och som tillhör riksförbundet SVENSK JAZZ. JiD/UJD skall verka på länsnivå medan jazzklubbarna arbetar på kommunnivå. JiD/ UJD verkar för jämställdhet inom sin verksamhet. UJD utverkar samverkan med skolor i yrkesfrämjande syfte.

§3 Representanter i JiD/UJD är två personer valda av varje deltagande jazzklubbs styrelse. Representanterna utgör tillika JiD/UJD: s styrelse.

§4 Styrelsen skall utgöras av ordförande, vice ordförande, kassör och övriga representanter. Uppdragen fördelas vid årsmöte. Mandatperiod är ett år. Det åligger styrelsen att handha JiD/UJD:s skötsel. Styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller efter framställan av minst en annan representant. Beslut fattas genom öppen omröstning och med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.Styrelsen äger rätt att vid behov utse ersättare för återstående mandatperiod. Ordföranden, vice ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna firma.

§5 Två revisorer skall granska verksamheten och lämna revisionsberättelse i god tid före årsmötet.

§6 Verksamhetsår löper per kalenderår.

§7 Årsmöte hålles en gång per år senast under april månad.

§8 Kallelse till årsmöte skall ske en månad före mötesdatum. Klubbarnas val av medlemmar och revisorer lämnas till JiD senast 14 dagar före årsmötet.

§9 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: Mötets öppnande av ordföranden
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse för året
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs genom mandat från varje jazzklubbs styrelse
Val av styrelseledamöter och fördelning av styrelseuppdrag
Val av revisorer
Beslut om projekt och anslagsfördelning.
Övriga frågor

§10 För stadgeändring fordras enhälligt beslut på årsmöte.

§11 Upplösning av organisationen sker vid extrainkallat årsmöte. Eventuella tillgångar tillfaller och fördelas lika mellan deltagande klubbar.

2005 08 10, reviderad 2013 04 28